Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ShellacTop (dále jen internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu (dále jen provozovatel), Lenka Medřická, se sídlem Vítězná 2536, 272 04 Kladno, IČO: 679 21 043, info@shellactop.cz a kupujícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3.  Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4.  Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

4. Zboží:

 1. Internetový obchod nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR).

5. Cena:

 1. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH.
 2. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 3. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.shellactop.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.
 4. Ceny nabízené v internetovém obchodě platí pro objednávky generované prostřednictvím internetového obchodu nebo emailem.

6. Platební podmínky:

 1. Za zboží platí objednatel před jeho doručením a to buď bezhotovostním převodem z bankovního účtu, nebo platební kartou či jinou formou elektronické platby, která je zprostředkovaná prostřednictvím platebního systému GoPay. Námi přijímané platby převodem na účet nespadají podle zákona pod EET.
 2. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

7. Doprava:

 1. Zboží je možno vyzvednout osobně na adrese Wellness Top Kladno, Vítězná 2536, 272 04 Kladno pouze po předchozí platbě převodem na účet, v hotovosti zboží platit nelze.
 2. Pro dodání objednaného produktu využíváme balíkové služby České pošty, cena poštovného je 100 Kč.
 3. Přepravy do Slovenské republiky jsou uskutečňovány po domluvě.

8. Termíny dodání:

 1. Přijaté objednávky jsou expedovány do 10 pracovních dnů dle zvoleného způsobu dopravy. Z důvodu rychlé obrátky zásob může dojít k vyprodání zvoleného produktu. Za tyto výjimečné situace se internetový obchod předem omlouvá.
 2. Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.
 3. Není-li dodavatel schopen zboží dlouhodobě odeslat, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

9. Reklamace:

  V souladu se Zákonem č.367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní. Zboží, které nesmí mít poškozený originální obal, je kompletní a nepoužité, doručte i s daňovým dokladem do naší provozovny. Doručení zboží na naší adresu hradí zákazník. Protokol o vypořádání reklamace a celá uhrazená částka Vám bude zaslána na Vaší korespondenční adresu nebo bankovní účet nejpozději do 14 dní. Přiložte tedy všechny potřebné údaje k reklamovanému zboží.

  Přepravní firma ručí za zásilku do okamžiku předání konečnému zákazníkovi. Při převzetí si zásilku prohlédněte a v případě viditelného poškození či ztráty zboží s dopravcem sepište protokol a zásilku nepřebírejte. Jakmile nám dopravce zásilku vrátí, domluvíme se na termínu dodání nového zboží. Nebylo-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím převzetí zjevné, oznamte nám tuto později zjištěnou skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Poškozené zboží Vám bude nahrazeno novým po domluvě, jakmile bude vrácené zboží doručeno do naší provozovny.

  S odkazem na obecně právní předpisy, zejména pak na Občanský zákoník (zákon číslo 40/1964 Sb.) a Obchodní zákoník (zákon číslo 513/1991 Sb.) a ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost zakoupené produkty reklamovat. Reklamace musí mít písemnou podobu. V tomto smyslu je e-mail považován za písemnou podobu. Reklamace musí být uplatněna ve lhůtě 2 dní v případě poškození zboží při přepravě a ve lhůtě 14 dní v ostatních případech.

  Reklamace musí být zaslána písemně na adresu: Lenka Medřická, Vítězná 2536, 272 04 Kladno , nebo na emailovou adresu info@shellactop.cz.

  Reklamace musí obsahovat: přesnou identifikaci zákazníka, číslo objednávky je-li známo, důvod reklamace a výši škody. Bude vyřízena až po obdržení všech dokladů, veškerého reklamovaného zboží a původních daňových dokladů v zákonné lhůtě tj. nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodal zákazník všechny podklady nutné k reklamaci a uvedené v tomto reklamačním řádu. V případě oprávněné reklamace poškozeného zboží je mu částka za doručení uhrazena v plné výši, nejvýše však do výše obvyklých přepravních nákladů. V případě vrácení poškozeného zboží toto nahrazujeme zbožím novým, nedohodnou-li se strany jinak.

  Prodávající si vyhrazuje právo na stornování objednávky, pokud bylo zboží již vyprodáno, již se nevyrábí, nebo se změnila jeho cena (kontakt e-mailem).

10. Právo odstoupení od smlouvy:

 1. Některé výrobky po otevření originálního balení jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze. Kupující má právo v tomto případě bez udání důvodu vrátit pouze nepoškozené a neotevřené originální balení.
 2. V souladu s § 53, odst. 7 Obč.z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do  14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme splnění následujících podmínek: * Zboží je pokud možno v originálním obalu, nepoužité a nepoškozené.
 3. Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.
 4. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv: * na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, * na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, * na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, * na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
 6. Vrácení peněz: peníze jsou vráceny nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího. Při učinění projevu vůle k odstoupení od smlouvy nám prosím sdělte způsob, jakým si přejete peníze vrátit. Před vrácením zboží je vhodné informovat dodavatele a tak předejít případnému nedorozumění. V případě, že bude zboží vráceno bez předchozí domluvy, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce.
 7. Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu Lenka Medřická, WellnessTop, Vítězná 2536, 272 04 Kladno.

11. Ochrana osobních údajů:

  Provozovatel se zavazuje při nakládání s osobními údaji Klientů jednat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a informací č. 101/2000 Sb., v platném znění. Poskytnuté údaje bude provozovatel používat pouze za účelem vyřízení úkonů souvisejících s daným právním vztahem. Klient uzavřením smlouvy nebo registrací souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Provozovatel se zavazuje takto získané údaje a informace užívat výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytovat je třetím osobám. Výjimku představuje jednání provozovatele s třetími osobami, které se podílejí na splnění závazků z uzavřených smluv s Klienty. Těmto třetím osobám budou osobní údaje Klientů poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění příslušných závazků ze Smluv. Těmito třetími osobami mohou být externí dopravci. Provozovatel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku svého zboží a služeb Klientům, Klient má však právo odmítnout při registraci nebo i později využití svých osobních údajů pro marketing a v takových případech je provozovatel povinen tyto údaje Klientů ze svého informačního systému po vyřízení obchodního případu odstranit.

12. Závěrečné ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 9. března 2017. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Kontaktujte nás
Naším domovským salonem je Wellness Top Kladno. Manikérky využijte jedinečné možnosti a zavolejte nám a přijeďte si všechny produkty ShellacTop vyzkoušet.
Lenka Medřická, Wellness Top Kladno, Vítězná 2536, Kladno 272 04, IČO: 679 21 043, tel. ‭+420 605 280 807